„Дорис Тенеди“ е първото българско училище с цялостна съвременна концепция за средното образование. Елемент от тази концепция е системата за езикова подготовка. Нашите ученици завършват средното си образование с три чужди езика – английски и немски на ниво езикова гимназия, френски, испански или руски на комуникативно равнище, немска езикова диплома, британски сертификати за ниво на английски език и една отлична общообразователна подготовка с акцент върху българския език и математиката. Училището разполага с един от най-добрите екипи преподаватели, част от тях със сериозен академичен опит. С тяхна помощ у учениците постепенно се формират елементи на научно мислене и научен подход в работата. Обучението се провежда в спокойна, безстресова обстановка, но с ясни правила за ред и с високи изисквания. Резултатите от обучението са едни от най-добрите в България.

В предучилищния клас могат да кандидатстват деца, навършващи 6 години през съответната календарна година. Основен критерий за приемането е нивото на развитие на детето, което се определя чрез психо-физиологичен тест и събеседване.

Кандидатстването започва от 20 ноември на предходната учебна година. В интернет страницата на училището в раздел „Прием“ се попълва Заявление и се следват указаните стъпки. Представител на екипа на Дорис Тенеди се свързва с Вас за уговаряне на ден и час за провеждане на приемния тест на детето. Тестовете се провеждат индивидуално от началото на месец януари. Провежда се и разговор с родителите. При покриване на нормите на теста родителите се информират, че детето може да бъде записано в училището. Записването продължава до попълване на паралелката. Всяка година в училището се приемат по една нова паралелка в предучилищна група, първи клас, осми английски и осми немски класове.

Приемат се извършва на база резултатите от тест, определящ училищната готовност на детето. Чрез този тест се определя степента на развитие на детето по показатели, като фина моторика, владеене на елементарни понятия, концентрация и устойчивост на вниманието, мотивация за учене и др. Тестът е разработен от специалисти от Катедра „Начална и предучилищна подготовка“ на Софийския университет и от психолози и определят дали детето ще среща някакви затруднения и евентуално – степента им, при режима на обучение, който се прилага в училището.

Приемат се извършва индивидуално на база резултатите от комбиниран тест по български език и математика. Във всички „междинни“ класове (II – VII и IX – XII) нови ученици се приемат на база тестове по първия изучаван чужд език, български език и математика, при условие че в класа има свободно място. Приемът е индивидуален и се провежда на предварително уговорени дата и час. Изисква се и положителна характеристика от предишното училище.

В предучилищна група – максимум 18 деца. В първи клас – максимум 22 деца. В останалите класове – максимум 24 ученика.

Випускниците на училището завършват освен с майчиния с два чужди езика (английски и немски) - на ниво С1 (езикова гимназия) и трети чужд език по избор (френски, испански, руски) - на комуникативно ниво.

Резултатите от подготовката по български език и математика в началният етап по данни от Националното външно оценяване са едни от най-добрите в страната (на три пъти училището е било на първо място от всички български училища). На матурите по български език и литература в XII клас отличните и много добри оценки варират между 85% и 97% за випуск.

Основна цел на училището е най-високо ниво на подготовка на учениците и изграждането им като личности с максимална конкурентоспособност при завършване на средното образование. Съгласно концепцията на училището, за да могат успешно да се реализират випускниците, освен майчиния, те трябва да владеят на високо ниво поне два чужди езика и да са поставени основите на още един – трети език. Приоритети са и високото ниво на подготовка и по български език и математика. От предучилищен клас започва системна подготовка по информатика и информационни технологии. В гимназиалната степен се поставят основите на предприемачеството. Училището разполага с преподавателски екип на най-високо ниво, включително специалисти и хабилитирани лица от висши училища и от Българската академия на науките.

В училището има ясни правила за ред. Те са залегнали във вътрешните нормативни документи, с които са запознати всички ученици и родители. Не се допускат конфликтни ситуации и неприемливо поведение. Това е основание за прекратяване на договора за обучение. Не се допуска да се пречи на ефективния учебен процес, на преподаватели и съученици. Има изискване за поддържане на минимален успех „много добър“. При затруднения на детето се оказва помощ със съвети, консултации или индивидуална работа при по-малките. Има редки случаи, когато деца не могат или не желаят да работят. В такъв случай в техен интерес е да преминат на друг режим на обучение. В училището се влиза само с униформено облекло. Не се допуска ползването в клас на мобилни устройства и други устройства за комуникация. Сградата е оборудвана със система за контрол на достъпа и пълно видео наблюдение.

Основен приоритет на училището е обучението да се провежда в спокойна, без стресова обстановка и защитена среда. Отношенията между различните възрасти са нормални. В училището редовно се организират дейности, в които по-големите ученици работят с по-малките.

В основната степен на училището освен основната програма са включени допълнителни часове за подготовка по основните изучавани предмети, за разширено изучаване на чужди езици с цел всяка година да се покрият нормите за получаване на съответният езиков сертификат съгласно Общата европейска езикова рамка, часове по плуване и по хореография, часове за консултации.

Училището предлага следните занимания по интереси за учениците от предучилищен – VII клас: 
Математика по системата “Jump Math”,
Класически балет и модерни танци,
Изобразително изкуство,
Информационни технологии,
Плуване,
Футбол,
Айкидо.
Ежегодно през месец юни училище „Дорис Тенеди” организира за учениците от предучилищен до VІ клас лятно училище.
Учениците от гимназиалната степен (VІIІ до ХІІ клас) имат възможност да се включат в следните училищни клубове: 
Клуб „Сценарно писане и филмово производство“ Обучението по сценарно писане и производство на късометражен филм цели да насърчи творческия потенциал на младите хора, да развие колективен дух и отговорност, да изгради ефективни умения за създаване на творчески продукт с лимитирани средства.
Клуб „Креативно мислене, графичен и уеб дизайн“ Клубът цели да развие креативното мислене на участниците и техните практически знания и умения чрез работа по тематични задачи. Учениците ще придобият важни знания и умения за работа с различни софтуерни продукти.
Клуб „Озвучаване, дикция и артикулация“ Основната цел на клуба е да развие речевите умения на учениците, оформянето на собствен гласов стил и поведение при презентации и речи. Чрез изпълнението на интересни задачи участниците ще развият своите риторически умения, самочувствие и сценично поведение.
Клуб „ Философия и дебати“ Основната цел на клуба е да развие и стимулира уменията за критично и креативно мислене, логика и риторика, както и разпознаване, разбиране и анализ на актуални морални и философски теми и дилеми. Учениците ще развият своите умения за дебатиране, презентиране, аргументиране и логическо мислене.
Курс „Биология и химия“ - за учениците от ХI и ХІІ клас. В рамките на курса учениците ще се подготвят по материал, свързан с кандидатстване в медицински специалности и ще развият своите знания в областта на химията и биологията.

Освен стандартните методи за оценка на нивото на подготовка се прилагат „независими“ форми, като „директорски“ тестове, изпити за получаване на международни езикови сертификати, участие в национални конкурси, състезания и олимпиади и др. Два пъти годишно се извършва педагогическа диагностика на всички ученици и родителите се информират за това как се развива детето по всички изучавани предмети, в кои сфери има подчертан интерес, къде среща затруднения и какво се препоръчва за преодоляването им.

Чрез електронна поща, по телефон или чрез предварително уговорени срещи с ръководството или членове на екипа. По този начин родителите получават пълна информация за организацията на дейността, специфичните изисквания и развитието на ученика. Ръководството на училището е благодарно на родителите за всяка информация, свързана с учебния процес.

Училището дава задълбочена и всестранна подготовка, която им позволява да продължат обучението си във всички академични области (естествени, хуманитарни, ‎приложни и социални науки‎ и интердисциплинарни области). Най-голямата гордост на училище „Дорис Тенеди“ е успешната реализация на  учениците, завършили топ-университети като: Оксфорд, Уоруик, Принстън, Харвард, Йеил, Масачузетския институт по технологии, Кеймбридж, Дартмут Колидж, Университета на Пенсилвания, Университета Колумбия, Университета в Хайделберг, Университета Бокони. Много от тях имат публикации в световноизвестни научни журнали и са успешно реализирани в целия свят във всички сфери.

Основни профилиращи предмети в XI и XII клас са изучаваните чужди езици, на които випускниците избират да се явят на матура и постигат отлични резултати. Другите профилиращи предмети са „информационни технологии“ и „предприемачество“. Училището преценява, че подготовката в тези сфери е много важна и полезна за всички, независимо от бъдещата им академична реализация.

Стремим се нашата такса да е приемлива за по-широк кръг, без това да влияе негативно на качеството на учебния процес. Основни причини за промяна на таксата са нарастването на цените за издръжка на училището и възнагражденията на екипа.

Годишната такса на учениците от предучилищен до седми клас включва всички разходи, свързани с редовното целодневно обучение на ученика (от 8.00 до 16.00 часа), интензивното изучаване на английски език, изучаването на втори чужд език от V клас, подготовката за получаване на международни езикови сертификати, получаването на компютърна грамотност, консултации, задължителна спортна дейност (вкл. плуване и хореография), обяд и следобедна закуска, медицинско обслужване, охрана и др. Годишната такса в гимназиалната степен включва всички разходи, свързани с редовното полудневно обучение на ученика, интензивното изучаване на английски или немски език, изучаването на втори чужд език от IX клас, консултации, съдействие за получаване на международни езикови сертификати, получаване на компютърна грамотност, медицинско обслужване, охрана и др.

Пълен лиценз:

Контакти

  • Адрес: гр. София, кв. Белите брези, ул. "Нишава" 66

  • Телефони: +359 889 10 39 01, +359 889 11 37 00

  • E-mail: doristenedi@doristenedi.com

Следвайте ни