Една концепция за модерно образование

Главната цел на училище „Дорис Тенеди“ е обучение по европейски стандарти и изграждане на конкурентоспособни личности.


Нашите приоритети са:

 • Изграждане на система за елитарно образование и възпитание,
 • Професионализъм в обучението,
 • Прагматичност и непрекъснато регулиране на учебния процес,
 • Творческо интерпретиране и оптимизиране на учебното съдържание,
 • Изграждане на морала и развитие на добродетелите у учениците,
 • Непрекъсната мотивация на учениците,
 • Интегриране на общообразователната подготовка и чуждоезиковото обучение при съхраняване на националната идентичност.

Приоритетите за постигането на тази цел са:

 • Прилагане на система за елитарно образование и възпитание,
 • Професионализъм в обучението,
 • Прагматичност и непрекъснато регулиране на учебния процес,
 • Творческо интерпретиране и оптимизиране на учебното съдържание,
 • Развитие на таланта и способностите на учениците и уменията за гъвкава адаптация и действие в нестандартни ситуации,
 • Непрекъсната мотивация на учениците,
 • Интегриране на общообразователната подготовка и чуждоезиковото обучение при съхраняване на националната идентичност,
 • Провеждане на обучението в спокойна, безстресова обстановка и защитена среда с ясни правила за ред и високи изисквания.

Иновации в обучението

 • Формиране на умение за учене,
 • Формиране на четивна грамотност,
 • Формиране на математическа грамотност,
 • Формиране на елементи на научно мислене и научен подход в работата,
 • Придобиване на умение за ефективна работа с голям обем информация,
 • Овладяване на комуникативна компетентност от най-ранна възраст,
 • Широко използване на информационните технологии в учебния процес,

Грижа за всеки

 • Собствена система за педагогическа диагностика, контрол и оценяване на знанията,
 • Развитие на таланта и инициативността,
 • Формиране на личностни качества за самостоятелна и екипна работа,
 • Специализирана подготовка за следване у нас и в чужбина.

Учебният план на училището е гъвкав, широкообхватен, с резерв от време и възможност за модулна организация, като осигурява взаимна връзка и приемственост по образователни степени на всички основни дисциплини.

Пълен лиценз:

Контакти

 • Адрес: гр. София, кв. Белите брези, ул. „Нишава“ 66

 • Телефони: +359 889 10 39 01, +359 889 11 37 00

 • E-mail: doristenedi@doristenedi.com

Следвайте ни