Главна цел на обучението по природо-математическите и обществените дисциплини е изграждането на научно обективна картина на света, опознаване на законите на неговото създаване, съществуване и развитие, на взаимните връзки в неживата и живата материя и обществото.
Основните задачи на това обучение се основават на частнонаучния и социалния аспект.


Частнонаучният аспект предполага:

  • Усвояване на цялостна система от знания (понятия, явления, факти, величини, закони, теории и методи) в съответната дисциплина,
  • Формиране на елементи на научно мислене за решаване на познавателни, творчески и практически задачи,
  • Развитие на логическо мислене, наблюдателност, умения за работа с литературни източници, за изследване и дискутиране по определени теми,
  • Придобиване на умения за разкриване на причинно-следствени връзки, за анализ на процеси и явления.

Социалният аспект е свързан с цялостния характер на обучението в „Дорис Тенеди“ и включва:

  • Изграждане на умения за устно и писмено изразяване, събиране, превеждане и трансфер на научна информация на чужд език,
  • Подготовка за следване във висше училище.

Учебното съдържание по природо-математическите и обществените дисциплини в училище „Дорис Тенеди“ напълно покрива обема от знания и умения, предвиден в Държавните образователни изисквания за съответната образователна степен. В социален аспект обаче то коренно се различава:

  1. Традиционният фактологически и описателен подход е заменен с творчески, проблемно ориентиран подход, който насърчава учениците ежедневно да интерпретират и прилагат овладяното учебно съдържание. Този подход се прилага стриктно от първата до последната година на обучение в „Дорис Тенеди“. Той дава възможност на учители и ученици творчески да интерпретират учебното съдържание, включвайки в учебния процес множество самостоятелни и индивидуални задания и творчески дейности, отговарящи на възрастта на учениците и съответната предметна област.
  2. Фундаменталните инструменти на обучението - уменията да се чете, да се анализира, изчислява и представя устно и писмено - се залагат още в началната степен на обучение и последователно се затвърждават всяка следваща година.

За създаване на максимално благоприятни условия за академична и социална реализация на своите възпитаници училището прилага билингвално обучение по природо-математическите и обществените дисциплини в гимназиалната степен. Родноезиковото обучение съдейства за задълбоченото усвояване на учебния материал, а чуждоезиковото благоприятства трансфера на знанията от роден на чужд език и обратно. Този подход позволява най-пълноценно структуриране на учебното съдържание и най-добър подбор на учебни системи в двата взаимно допълващи се компонента на билингвалното обучение. По този начин най-пълно се осъществява социалният аспект на обучението в „Дорис Тенеди“.


>