emp
info
concept
education
achievements
projects
admition
contacts
gallery
 
 
history base our team
en  
 

„Дорис-Тенеди“ – различното училище

Училище „Дорис-Тенеди“ е регистрирано през 1994г. първоначално като начално училище с интензивно изучаване на английски език.

През 1998г. училище „Дорис-Тенеди“ получава пълен лиценз и е първото училище, което формира затворен цикъл на образование – от предучилищна възраст до ХII клас с немска и английска езикова гимназия.


Новата сграда на училището
2010 година
По много неща училище „Дорис-Тенеди“ се различава от останалите частни училища в България и реално това е неговата визия и стратегия.

През 1994г. то разработва собствена цялостна концепция за средното образование.
Сградата на училището
2000-2010 година
В концепцията е заложено всичко, което трябва да получи един млад човек, както и начините за постигане на това, за да бъде напълно конкурентоспособен през целия цикъл на своето обучение и да му се гарантира успешна академична реализация при завършване на средното образование.


 
Училище „Дорис-Тенеди“ е с ограничен прием. В него ежегодно се приемат за предучилищна подготовка - 6-годишни деца, една паралелка, допълва се паралелката за първи клас и паралелките за VІІІ (подготвителен) клас на немската и английската гимназия на училището.

С това се постига по-интензивна подготовка, дава се възможност за сериозна индивидуална работа и не на последно място – във всеки момент се познава състоянието на всеки един ученик, а при необходимост се оказва необходимата помощ.

При завършване на средното си образование учениците на училище „Дорис-Тенеди“ владеят английски и немски език на ниво езикова гимназия, трети език на комуникативно ниво, притежават английска или немска езикова диплома, която им дава възможност да продължат обучението си в немско или английско говорящите страни на Европа. Британските сертификати за владеене на ниво на езика са подготвени в рамките на редовните занимания за TOEFL, SAT1 и SAT2.

Комплексно с езиковата и билингвалната подготовка учениците имат възможност да получат допълнителна подготовка за получаване на най-престижни международни сертификати - City&Guilds, Oxford, Cambridge, TOEFL, SAT, DаF, DELE и други,
необходими им за кандидатстване в чужбина, сертификати на Майкрософт за различни софтуерни продукти, диплома по бизнес и мениджмънт на Техническия университет и много други.

Особено внимание се обръща на високото ниво на общообразователната подготовка на учениците. Работи се сериозно и целенасочено за тяхното възпитание.

 
„Дорис-Тенеди“ разполага с един от най-добрите преподавателски екипи в страната. В него работят водещи специалисти от Софийския университет, от Българската академия на науките, от Нов български университет, от Техническия университет, от елитни столични гимназии и езикови центрове.

Училището използва активно помощта на водещи методисти във всички основни частнонаучни направления – езикова подготовка, български език и литература, математика, естествени науки. Те провеждат методически контрол, насочват работата на своите колеги и сами преподават. По този начин се постига непрекъснато професионално развитие на всички преподаватели в рамките на ежедневната практика.

Седем от преподавателите имат научни степени и звания и представляват ядрото на екипа, което разкрива проблемите и генерира идеи за тяхното оптимално решаване.

 

В училището развитието на личността е издигнато в култ. Разбирането е, че владеенето на трите цивилизационни ключа (добро образование, няколко чужди езика, отлична компютърна грамотност) са необходимо, но вече недостатъчно условие за пробив, развитие и просперитет. Голямото предизвикателство е да формираш мащабни личности.

Затова учениците на „Дорис-Тенеди“ имат толкова награди на национални и международни конкурси, състезания и олимпиади и безпрецедентни за България резултати на международни тестове.

Целта е една – постигането на най-високо образователно ниво на учениците и изграждането им като личности с максимална конкурентна способност при завършване на средното им образование.

Успешната академична реализация на випускниците на "Дорис-Тенеди" навсякъде по света е доказателство, че тази цел се постига.
 

© 1994 - 2019 „Дорис-Тенеди“
Снимковият материал и информацията са личен архив.
Използването им без наше съгласие е незаконно.