emp
info
conception
education
achievements
projects
admition
contacts
gallery
 
 
     
bg en  


Какво повече получават учениците в
„Дорис-Тенеди“?


Целта на училището е комплексното изграждане на учениците като личности с максимална конкурентна способност при завършване на средното образование.
За постигане на тази цел е разработена собствена концепция за елитарно образование и възпитание. В концепцията са заложени добрите традиции на българската образователна система и достиженията на световната практика.

   
Чуждоезиково обучение
Български език и литература
Природо-математически и обществени дисциплини
Компютърно обучение
Естетическо и художественотворческо развитие
Физическа подготовка


Духовна и ценностна система


 

 

Какво повече получават нашите ученици?

I. „Дорис-Тенеди“ разполага с преподавателски екип, за който всяко училище може да мечтае. Това са учители със сериозен методически опит и висока професионална квалификация. Част от тях са хабилитирани преподаватели от Софийския университет, Българската академия на науките, Нов български университет, Технически университет и учители от елитни училища. В училището работят или са привлечени като консултанти водещи методисти във всички частно-научни области.
 
 

II. Възможност за лично планиране на образованието от предучилищната възраст до постъпването в университет. Тази възможност се обуславя от оригиналния учебен план на училището и от гъвкавия и индивидуализиран учебен процес. Личното планиране се изразява във възможността за избор на вида, броя и нивото на изучаваните чужди езици, в избора и задълбоченото изучаване на профилирани и свободноизбираеми дисциплини като форма на подготовка за кандидатстване във висши училища.

 

III.
Нива на езиковата подготовка, съответстващи на Европейската езикова рамка (CEFR) и придобиване на Европейско езиково портфолио (ELP). В комплекс със задълбочената общообразователна подготовка училището гарантира овладяването на два езика на ниво С1, позволяващо адекватно междукултурно общуване в автентични ситуации и самостоятелна работа с информация, както и трети език на комуникативно равнище (ниво В1, В2).

Същевременно в процеса на обучение се формират лингвистични умения, които дават възможност за придобиване на международни сертификати за владеене на изучаваните езици (City&Guilds, FCE, CAE, DаF, TOEFL, SAT, DELE и др.).


 

IV. Билингвално обучение по природо-математически и обществени дисциплини.
Прилага се още в началната образователна степен, като постепенно се задълбочава в гимназиалната степен.

Целта на билингвалното обучение е създаването на максимално благоприятни условия за академична и социална реализация на учениците и покриване на изискванията на езиковите сертификати SATI, SATII и DaF.

Билингвалното обучение се води от висококвалифицирани преподаватели, основно от специалисти от Софийския университет и БАН.

 

V. Максимално използване на възможностите на проблемно ориентираното обучение и научния подход от ранна детска възраст.

Целта е чрез самостоятелно разработване на индивидуални учебни задания (реферати) учениците да усвоят научния подход на работа - от търсенето на информация от всякакви информационни източници, през обработката и анализа на тази информация до оформянето, самостоятелната текстообработка и представянето на готовата разработка.

Така се изграждат умения за самостоятелна работа и се формират елементи на научно мислене и комплекс от творчески умения, които са подготовка за академично образование.

Това са най-съществените неща, които училището дава „в повече“. Чрез съчетаването на отделните елементи, всеки от които има добър самостоятелен ефект, се достига до отличния резултат от тяхното комплексно действие.

© 2011 „Дорис-Тенеди“
Снимковият материал и и информацията са личен архив.
Използването им без наше съгласие е незаконно.