emp
info
conception
education
achievements
projects
admition
contacts
gallery
 
 
     
bg en  

 

Естетически и художественотворчески компоненти в обучението

Естетическото обучение и възпитание на учениците в началната степен се осъществява в часовете по музика, изобразително изкуство, хореография и в извънкласни форми. В средния и горния курс художествено-естетическият цикъл е концентриран в часовете по музика и изобразително изкуство и в извънкласните форми на художествено творчество и сценични изяви.


   
Чуждоезиково обучение
Български език и литература
Природо-математически и обществени дисциплини
Компютърно обучение
Физическа подготовка


Духовна и ценностна система


 

 

Музика

Чрез обучението по музика у учениците се изгражда траен интерес към музиката и потребност от общуване с нея, развива се тяхната музикалност. В тази насока са и основните задачи на обучението по музика:

  • формиране на ясни мотиви за общуване с музикалното изкуство, развиване на умения и навици за възприемане и изпълнение на музикални произведения;
  • обогатяване на музикалната култура на учениците, развиване на техния музикален и художествен вкус;
  • развиване на музикалните способности и стимулиране на спонтанната детска артистичност при всички видове музикални дейности;
  • откриване на талантливи деца и създаване на благоприятни условия за тяхното индивидуално развитие.
 
 
Индивидуални занимания

Важно значение за развитие на музикалната култура и способностите на учениците имат извънкласните форми на музикална дейност. За децата с изявени музикални наклонности се предлагат индивидуални занимания по пиано. Тяхната цел не е подготовката на професионални пианисти, а изграждането на личности с по-широка музикална култура.

 

Изобразително изкуство

Изобразителното изкуство съдейства за изграждане на цялостния образ на света и формира естетическо отношение към заобикалящата действителност. То развива емоционалната отзивчивост, интелектуалните сили и творческата изобразителна активност на учениците, приобщава ги към общочовешките ценности. Програмата включва занимания по живопис, графика, скулптура, приложни изкуства и дизайн, като главната цел е придобиване на изобразителна грамотност и изразителност на художественото творчество. В процеса на обучение се изгражда обща представа за материалите и изразните средства на различните жанрове в изобразителното изкуство, формира се емоционално отношение към съдържанието на творбите.

Учебният процес по изобразително изкуство е диференциран по възрастови групи и индивидуализиран според интересите и възможностите на учениците. Най-добрите творби се представят на международни и национални конкурси и експозиции. За желаещите ученици се организират допълнителни индивидуални и колективни занимания по живопис и приложно изкуство.

 
 

Хореография и класически балет

Обучението по хореография и класически балет формира у децата чувство и усет към съвременния танц, към българския фолклор и към класическото световно танцово и музикално наследство. Без да има професионална насоченост, то е ориентирано към:

  • овладяване на двигателни навици и умения, координация и финес при изпълнение на танцови движения, развитие на чувство за ритъм и музикалност;
  • усвояване на основите на балетната терминология;
  • формиране на художествен вкус, грация и маниери на поведение;
  • развиване на въображението и на умението за собствена танцова импровизация върху музикално произведение;
  • придобиване на танцувална и сценична практика, поведение и пластика, овладяване и изпълнение на хореографски миниатюри.

Съществена особеност на художественотворческия компонент на обучението в „Дорис-Тенеди“ е синтезът между изкуства - музика, танц и слово. По този начин учениците осъзнават единството на творческия процес и хармонията между отделните му части. Този синтез се постига чрез съвместна работа на преподавателите по музика и хореография и намира израз при подготовката и сценичното изпълнение на творби, изискващи както точно интониране, така и артистично и пластично представяне.

 
 
 

© 1994 - 2019 „Дорис-Тенеди“
Снимковият материал и информацията са личен архив.
Използването им без наше съгласие е незаконно.