emp
info
conception
education
achievements
projects
admition
contacts
gallery
 
 
     
bg en  

 

Компютърното обучение в „Дорис-Тенеди“

Образователният процес в училище „Дорис-Тенеди“ включва по естествен начин всички компоненти и етапи на компютърното обучение - от първоначалното запознаване до професионализма в компютърните технологии. Тук учениците срещат компютъра в ранно детство и чрез игри и достъпни за възрастта им дейности те започват да овладяват неговите тайни. Процесите на обучение и практическо използване на компютърните технологии в учебната дейност вървят паралелно от предучилищния до последния гимназиален клас.

   
Чуждоезиково обучение
Български език и литература
Природо-математически и обществени дисциплини
Естетически и художественотворческо развитие
Физическа подготовка


Духовна и ценностна система


 

 

Предимствата на компютърното обучение в „Дорис-Тенеди“ са в следното:

  • Ранната среща с компютъра доставя безспорно удоволствие на децата. Той им създава чувство за независимост, като им позволява да експериментират и творят в различни области (писане, рисуване, композиране, учене, игра).
  • Изключително предимство на компютърното обучение в „Дорис-Тенеди“ е неговата индивидуализираност. На всеки ученик се предоставя индивидуално работно място и му се поставят индивидуални задачи, отговарящи на неговите лични интереси и стремежи.
  • Така по един професионален и естествен за учениците начин училище „Дорис-Тенеди“ отговаря на предизвикателствата на информационната ера.

 
Учебният процес в „Дорис-Тенеди“ интегрира ранното чуждоезиково и ранното компютърно обучение. Така езиковата и компютърната грамотност като съставки на съвременната комуникативна компетентност взаимно се допълват и мотивират в процеса на усвояване. Изучаването на чуждия език е предпоставка за информационния обмен, а използването на информационните технологии съдейства за по-доброто усвояване на езика.
Компютърното обучение в „Дорис-Тенеди“ е задълбочено и същевременно има приложна ориентация. На учениците се поставят изпълними и съобразени с възможностите им задачи с ясно изразен приложен характер, което създава силна мотивация за тяхното отлично изпълнение.

Същевременно 12-годишният срок на обучение гарантира комплексност и стабилност на придобитите знания и умения до степен на висок професионализъм.

Компютърното обучение в „Дорис-Тенеди“ преминава през различни етапи, съобразени с възрастовите особености на учениците.

В предучилищен, първи и втори клас става първоначалното запознаване с компютъра.

Разнообразните игри, тренировъчните и дидактични програми по английски език и математика създават приятна и неповторима атмосфера в часовете.

 
В трети и четвърти клас обучението е насочено към овладяване на графичните и текстовите възможности на компютъра. Учениците придобиват умения за работа с основните WINDOWS - приложения и в INTERNET.

От пети до седми клас се усвояват компютърните технологии за търсене, придобиване, структуриране и представяне на информацията.

В този етап учениците изпълняват самостоятелни проекти и подготят реферати, изискващи събиране, структуриране и представяне на текстова, графична и аудио-визуална информация. За желаещите ученици се организира свободноизбираема подготовка по информатика и основи на професионалното програмиране на езика С++.

Обучението по информатика и информационни технологии в девети и десети клас е насочено към овладяване на интернет и офис технологиите за придобиване, обработка и разпространение на информация, както и основите на програмирането на езика С++.

За желаещите е организирана специализирана подготовка и провеждане на изпити за получаване на сертификати на Майкрософт за владеене на различни софтуерни продукти.

© 1994 - 2019 „Дорис-Тенеди“
Снимковият материал и информацията са личен архив.
Използването им без наше съгласие е незаконно.