emp
info
conception
education
achievements
projects
admition
contacts
gallery
 
 
     
bg en  

 

Съвременно чуждоезиково обучение

Чуждоезиковото обучение в училище „Дорис-Тенеди“ следва европейската традиция за овладяване на няколко чужди езика до завършване на гимназията и независимо че е заложено в нашата концепция още през 1994г, отговаря в пълна степен на Препоръките на Съвета на Европа „R(98)6“ от 17 март 1998г.

   
Български език и литература
Природо-математически и обществени дисциплини
Компютърно обучение
Естетическо и художественотворческо развитие
Физическа подготовка
Духовна и ценностна система


 

 

Приоритети

Наред с развиването на личностните качества и разширяването на общата култура на учениците, обучението по чужди езици в „Дорис-Тенеди“ има следните стратегически цели:

  • ранно и систематично чуждоезиково обучение в двете образователни степени;
  • изграждане на солидна база от езикови знания и умения за пълноценно общуване в автентична езикова среда, обмен на информация, свободно придвижване и международно сътрудничество;
  • подготовка за следване в елитни висши училища с приемен изпит по чужд език;
  • професионална реализация и мобилност на възпитаниците като специалисти с високо ниво на владеене на чужд език.

 

Варианти за езиково обучение

Училището предлага три варианта за езиково обучение:

I вариант
Ранно чуждоезиково обучение и езикова гимназия със смяна на първия чужд език в VІІІ клас.

При този вариант учениците завършват пълния курс на обучение (ХІІ клас) с 3 езика. До VIІ клас те придобиват компетентност по първия чужд език В2, равна на завършващите подготвителен клас на английска езикова гимназия. След VII клас учениците постъпват в подготвителен клас на немска езикова гимназия и завършват пълния курс на немска гимназия.

Като втори чужд език продължава изучаването на английски език, като в ХІІ клас се достига езиковата компетентност на завършващите английска езикова гимназия (ниво С1).

Изучаването на трети чужд език става от V до VІІ клас, като при завършване се достига езикова компетентност (А2 - В1).

 

II вариант
Езикова гимназия.

Този вариант е за ученици, които не са завършили основното си образование в „Дорис-Тенеди“. Те постъпват в подготвителен клас на английската или немската езикова гимназия „Дорис-Тенеди“ и при завършване на пълния гимназиален курс достигат езикова компетентност по първия чужд език С1. От IX до ХІІ клас учениците изучават втори чужд език, като при завършване на гимназията достигат езикова компетентност А2 - В1.

 
III вариант
Ранно чуждоезиково обучение и езикова гимназия със запазване на първия чужд език.

При този вариант учениците завършват пълния курс на обучение (ХІІ клас) с 2 или 3 езика. Този вариант се отнася за учениците, постъпили в училището на по-късен етап (след ІІІ - ІV клас), които до края на VІІ клас не са успели да достигнат ниво B2. Изучаването на първия чужд език продължава до XII клас и учениците придобиват ниво на знания, равно на завършващите езикова гимназия (ниво С1 по европейската езикова рамка). Изучаването на втори чужд език започва в V клас, като при завършване на VII клас се достига езикова компетентност - ниво А2-В1. От ІХ клас учениците имат възможност да изберат трети чужд език, като при завършване на гимназията се достига езикова компетентност А2/ В1, или могат да изберат да продължат да изучават втория чужд език, избран в V клас.
 

Оценка на езиковите знания

В училището е разработена детайлна система за текущо и периодично оценяване на езиковата подготовка на учениците. Силен мотивиращ фактор за ученици и учители е попълването на европейското езиково портфолио (ELP), отразяващо целите, етапите и достиженията в езиковата подготовка на всеки ученик. Важен елемент в това портфолио са международните сертификати за ниво на владеене на чужд език, за които учениците се подготвят и придобиват в различните етапи от своето обучение.

Специализираното обучение за сертификатите City&Guilds, FCE, DаF, TOEFL, DELE и SAT, включено в редовните часове, улеснява придобиването на тези сертификати, които дават право за следване, специализация и работа в чужбина.

© 1994 - 2019 „Дорис-Тенеди“
Снимковият материал и информацията са личен архив.
Използването им без наше съгласие е незаконно.