emp
info
concept
education
achievements
projects
admition
contacts
gallery
 


 
 
spesifics lessons  
bg en  Езикова подготовка

Интензивно обучение по английски език от предучилищен до VІІ клас;

Обучение по втори чужд език от V до VІІ или до ХІІ клас.

Продължаване изучаването на английски език на високо ниво като втори чужд език в немската езикова гимназия от ІХ до ХІІ клас.

Интензивно обучение по английски и немски език в VІІІ (подготвителен) клас;

Профилирано обучение по английски и немски като първи чужд език от ІХ до ХІІ клас до ниво С1.

 

 


Билингвално обучение

 • Математика
 • Информатика
 • Биология
 • Химия
 • История
 • География
 • Свят и личност

 

Езикови стандарти

 • ІІ клас - Кембридж сертификат (Стартерс, Мувърс)
 • ІІІ клас - ниво А1
 • ІV клас - ниво А2
 • V клас - ниво В1
 • VІ клас - ниво В2
 • VІІ клас - Държавен изпит за завършен подготвителен клас на английска езикова гимназия
 • VІІІ клас - Държавен изпит за завършен подготвителен клас на немска или английска езикова гимназия
 • ХII клас: Ниво С1, DaF, DELE, TOEFl, SAT
Училището е сертифициран британски езиков изпитен център

 • Специализирана подготовка за TOEFL, DaF, SAT-I и SAT-II
 • Засилено обучение по математика и информатика от V клас
 • Получаване на задълбочени и трайни знания по всички основни учебни предмети
 • Прилагане на система за подбор и стимулиране на преподаватели с най-висока квалификация
 • Изграждане на комуникативна компетентност и умения за работа с всякакъв вид информационни източници от ранна възраст
 

Иновации в обучението

 • Овладяване на комуникативна компетентност от най-ранна възраст
 • Формиране на елементи на научно мислене и научен подход в работата
 • Придобиване на умение за ефективна работа с голям обем информация
 • Широко използване на информационните технологии в учебния процес
 • Тригодишен курс по бизнес и мениджмънт по програма и с диплома наТехническия
  университет - София
 
 

Грижа за всеки

 • Собствена система за педагогическа диагностика, контрол и оценяване на знанията
 • Развитие на таланта и инициативността
 • Формиране на личностни качества за самостоятелна и екипна работа
 • Специализирана подготовка за следване у нас и в чужбина
 
 

© 1994 - 2019 „Дорис-Тенеди“
Снимковият материал и информацията са личен архив.
Използването им без наше съгласие е незаконно.