emp
info
concept
education
achievements
projects
admition
contacts
gallery
 
 
consept  
bg en  
 
Училище „Дорис-Тенеди“ работи по оригинални учебни планове, даващи възможност за лично планиране на образованието от предучилищна възраст до завършване на гимназията.

За да осигури най-добри условия за обучение и развитие на учениците, при сформирането на нови паралелки училище „Дорис-Тенеди“ ограничава ежегодния си прием до една паралелка в предучилищна подготовка - 6-годишни, една паралелка в I-ви клас и по една паралелка в VІІІ клас на немската и английската гимназия.

Възможността детето да бъде прието в училището се определя чрез оригинални тестове, разработени от водещи специалисти от СУ „Климент Охридски".

За осигуряване на достатъчно време за ефективно ограмотяване на учениците на два езика и за придобиване на учебни навици в основната степен се прилага система за целодневно обучение чрез съчетаване на учебни дейности, самоподготовка, спорт и отдих.
Обучението в VII клас е целодневно.

Обучението в гимназиална степен е полудневно.

След задълбочената общообразователна подготовка интензивното езиково обучение е второто приоритетно направление на училище „Дорис-Тенеди“.

Училището предлага варианти за езикова подготовка, различаващи се по броя и обема на изучаваните езици.

От класа за предучилищна подготовка или от І-ви клас започва изучаването на английски език като първи чужд език, което продължава до завършване на средното образование.

Обучението по втори чужд език (испански, руски, немски, френски, италиански, полски) започва от V клас и също продължава до ХІІ клас.
 

Завършилите VII клас ученици в „Дорис-Тенеди“ имат три възможности:

  1. Да постъпят в немската езикова гимназия на „Дорис-Тенеди“. В този случай те изучават немския език като първи чужд език по програмата за езикова гимназия, английския език - като втори чужд език в рамките на задължителната подготовка и третия чужд език (този от V клас) - в рамките на свободноизбираемата подготовка.

  2. Новите ученици, постъпващи след VII клас в немската или английската езикова гимназия на училището, се обучават по учебния план за профилираните езикови гимназии, като освен първия изучават и втори чужд език в рамките на задължителната подготовка.

  3. Да продължат изучаването на английски език като първи чужд език и на втория чужд език в рамките на задължителната подготовка. Тези ученици не преминават през клас за интензивно изучаване на език, а след полагане на изпити по английски език, български език и литература и математика по материала, изучаван в VІІІ клас, постъпват в IX клас на английската езикова гимназия.
 
С развитието на училището се предвижда разширяване на вариантите за езикова подготовка чрез въвеждане и на други чужди езици в ранното чуждоезиково обучение (на първи етап - немски), с което възможностите за избор на различни варианти на езикова подготовка ще нараснат многократно.

Училище „Дорис-Тенеди“ подготвя и организира явяването на учениците на изпити за получаване на международни сертификати за владеене на чуждите езици (Pitman, Cambridge, TOEFL, IELTS, SAT, DaF, DELE и др.).

Училището подбира най-авторитетните международно признати сертифициращи организации по всички изучавани езици, за да осигури реална полза за обучаемите.

Учебният план на училището е гъвкав, широкообхватен, с резерв от време и възможност за модулна организация, като осигурява взаимна връзка и приемственост по образователни степени на всички основни дисциплини.
 

© 1994 - 2019 „Дорис-Тенеди“
Снимковият материал и и информацията са личен архив.
Използването им без наше съгласие е незаконно.